Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Activiteiten, buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve, creatieve, actieve, culinaire of
recreatieve activiteiten die de deelnemer uitvoert zowel binnen als buiten.
b) Arrangementen: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst
of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze
diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het
verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van(verblijfs)accommodatie(s), het geven van
instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide
arrangementen of begeleide activiteiten
wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator
worden begeleid.
c) Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die
door een organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen
overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
d)Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die
door een organisator worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder
geval een overnachting is inbegrepen.
e) Activiteit: een enkelvoudige (actieve) bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn
meestal creatieve, sportieve, actieve of culinaire recreatievormen.
In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of
materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de
opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden of
verblijfplaats.
f) Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of
diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g) Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt,
bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider, of
reis(bege)leider).
h) Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot
het leveren van een arrangement en/of activiteit.
De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de organisator zich verbindt tot
het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of
een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer,
2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een
significant deel van het arrangement uitmaakt.
i) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve
van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen,
activiteiten, diensten, of materiaal van de organisator.
j) Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een
arrangement en/of activiteit.
k) Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het
tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemer is medegedeeld;
a. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf
voor
vervoer naar de bestemming zorgt, het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig
aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de
accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld.
b. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de
(eerste) dag van het programma.
l) Eind(e):
a. bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke
tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats;
b. bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf
voor vervoer van de bestemming zorgt, de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de
deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;
c. bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de
(laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
m) Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement , de activiteiten of diensten
die door de organisator geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten
verzekeringen en de bijdrage aan een garantiefonds, voor zover de organisator daar lid van is.
Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende
bepalingen zijn opgenomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een
overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de
organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren
de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
anderszins overeenkomen.
2.4 De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of
aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een
overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de
organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de
overeenkomst aan te gaan
aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot
stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen
geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn
inbegrepen , welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk
bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een
publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan
voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle
persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan
de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed
kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle
relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator
trachten hiermee rekening te houden.
3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig
identificatiebewijs te tonen.
Artikel 4 Betaling
4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn.
4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 7 dagen voor aanvang en het bedrag van de
overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen.
De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 25% van het bedrag van de overeenkomst en moet
binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan, tenzij anders vermeld op
de offerte. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag en moet uiterlijk 7 dagen voor
aanvang worden voldaan.
4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 15 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht
het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen
72 uur voor aanvang dient de opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te
betalen dan wel op de plaats van aanvang of vertrek te voldoen. Dit is altijd na toestemming van de
organisator. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient
te worden betaald voorafgaande aan de aanvang van de activiteit.
4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere in
gebreke stelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of
volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te
vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
4.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per
maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een
gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot
vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.
Artikel 5 Prijs
5.1 De organisator die standaard-activiteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen
publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en
activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte
uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijk arrangementen
of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
5.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze
prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
5.3 De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15%
te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van
brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is
verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
5.4 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging
af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn
beslissing.
5.5 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de
overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding
van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
5.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten
voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is
overeengekomen.
5.7 De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen
van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder
inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator
verschuldigd is.
Artikel 6 Informatie en reisbescheiden
6.1 Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer een
telefoonnummer voor noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer
uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets , vouchers e.d. toe sturen. Indien de deelnemer
deze 3 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de
organisator te melden.
Artikel 7 Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan de organisator tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te
wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig
mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Inzake organisatiekosten is de
opdrachtgever 25 euro plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd. Indien het
bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het
verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich, na door
deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever, door een ander laten vervangen onder
de volgende voorwaarden: a) de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst
verbonden voorwaarden, b) het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang
van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden ingediend, c) de voorwaarden van de bij
de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.
7.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaatsstelling
aan de organisator te vergoeden.
Artikel 8 Annulering door de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering
en/of een reisverzekering af te sluiten.
8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief
aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.
8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de
organisator: a) tot 30 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs; b) van 30 tot 15 dagen voor
aanvang: 35% van de arrangementsprijs; c) van 15 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de
arrangementsprijs; d) binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het
arrangement.
8.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd: a) de poliskosten en premie voor
de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en b)
de bijdrage aan garantiefonds, indien de organisator hierbij is aangesloten. Bij annulering voor aanvang
van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij
hem heeft afgesloten.
Artikel 9 Wijzigingen door de organisator
9.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de organisator mede te delen omstandigheden is de
organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de
organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het
arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de
opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
9.2 De opdrachtgever kan de wijzigingen zoals bedoeld in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief
een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de
opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die
de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft
in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat
betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover
vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het
programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten
vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor
aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de
organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
9.4 De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden.
Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf
verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of
activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het
programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.
Artikel 10 Opzegging door de organisator
10.1 De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het
aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
10.2 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige
omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger) oorlog,
terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen etc. De organisator is
verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te
stellen.
10.3 Bij opzegging door de organisator wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden voor aanvang
van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds
betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van
vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
10.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 10.2
genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige
terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de
organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op
zijn deel hiervan.
10.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of
deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de
organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname
van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator
kan in dit geval de overeenkomst
ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze
gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator
heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
Artikel 11 Verplichtingen van de organisator
11.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen
die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs
mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en
bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de
verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever
moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat
redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in
dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de
hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan
de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van
de overeenkomst.
11.3 De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden
arrangementen een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer
12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke
omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de
organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen
zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor
alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het
water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkent zwemdiploma of het ontbreken
daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reisen/
of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de
organisator zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De
organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade
krachtens deze verzekering zal worden vergoed.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens
vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze
waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele
gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen
wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de
organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de
overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is
vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde
materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een
vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft
ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor
schoonmaak, zoekacties, vervoer, en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de
opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het
arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de
veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur
en milieu, kan door de
organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit
worden
uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of
de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
12.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en
hierdoor
extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
12.7 Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van de
organisator, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te
reconfirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich
uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de organisator of diens
lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die
voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
12.8 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het
arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen
moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
12.9 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door
tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring
van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze
wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.10 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende
conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
Artikel 13 Aansprakelijkheid van de organisator
13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of
deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet
aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of
deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten,
tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van materieel gebrek in de
door hem aangeboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden
toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld , noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) omstandigheden die zijn toe te rekenen aan deelnemer , zoals het niet hebben van een noodzakelijk
reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting,
onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b) het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als
bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften
houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende
activiteit te beoefenen.
c) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de
Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de
organisator kunnen worden toegerekend.
13.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en
annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid
voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin
wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
13.5 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende
een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor de
vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot
maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De
aansprakelijkheid van de organisator door derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het
bedrag van de reissom.
13.6 de in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook
ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en
betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.7 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot
aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de
bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft,
vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer
14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig
ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten”
derden.
Artikel 15 Regelingen met betrekking tot de toegang en/of lidmaatschap
15.1 Het staat de organisator vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot
lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in
een apart reglement.
Artikel 16 Klachten
16.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij
deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing
kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de
kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de
organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator
vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
16.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14
dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij
de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een
termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
16.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de
overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement
of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de
oorspronkelijke aanvangsdatum.
Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Indien de organisator lid is van de Geschillencommissie Reizen, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den
Haag, en de overeenkomst een reisovereenkomst in de zin van het burgerlijk wetboek is, kan de
deelnemer dan wel opdrachtgever het geschil schriftelijk aan deze instantie voorleggen tot uiterlijk
twee maanden na de einddatum van het arrangement (of drie maanden na de oorspronkelijke
aanvangsdatum). De uitspraak van deze commissie is een voor beide partijen bindend advies. De
Geschillencommissie is niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over
ziekte, lichamelijk letsel en dood.
17.3 Indien de organisator geen lid is van de Geschillencommissie Reizen of de deelnemer dan wel
opdrachtgever hiervan geen gebruik wenst te maken, heeft de deelnemer dan wel opdrachtgever het
recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.